Zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Lektorka Mgr. Miroslava Smíšková se sídlem Tovární 650, 373 12 Borovany

IČ: 72626411

zápis v Živnostenském rejstříku, Městský úřad Trhové Sviny

sídlo: Tovární 650, 373 12 Borovany

e-mail: mirkadurajova@gmail.com

telefon: 00420 604 73 46 41 (dále jako “správce“)

informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů s ohledem na Všeobecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Cílem dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďuje, jak s nimi nakládá, z jakých zdrojů je získává, k jakým účelům je využívá, komu je smí poskytnout a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracovává.

 

Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám?

Osobní údaje zpracovávám v následujícím rozsahu:

· identifikační údaje: jméno a příjmení studenta, popř. titul

· kontaktní údaje: adresa bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa

· telefon

· emailová adresa

· název firmy/společnosti

· IČ/ DIČ

· číslo bankovního účtu

Osobní údaje, které zpracovávám s Vaším souhlasem, jsou uvedeny v souhlasu se zpracováním osobních údajů, který mi můžete udělit. Osobní údaje získávám především od Vás, zejména při uzavírání smlouvy a v průběhu smluvního vztahu.

 

Jak Vaše osobní údaje využívám?

Vaše osobní údaje shromažďuji a zpracovávám pouze za stanoveným účelem a využívám je zejména pro:

· plnění smlouvy a poskytování služeb (poskytování jazykových kurzů),

· komunikaci s Vámi,

· informování o změnách a novinkách v nabídce kurzů (oprávněný zájem),

· splnění právní povinnosti,

· účetní a daňové účely,

· vedení zákaznické evidence,

· marketingové a propagační účely (na základě výslovného souhlasu).

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

Komu poskytuji Vaše osobní údaje?

Zpracovávané osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě.

Jaká jsou Vaše práva?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte:

právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používám Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva (k tomu slouží i tento dokument),

právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany správce,

právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů,

právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (a) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (b) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (c) jste oprávněně namítali vůči jejich zpracování; (d) byly zpracovány nezákonně; nebo (e) musejí být vymazány podle právních předpisů,

právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (a) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (b) zpracování je protizákonné; (c) je už nepotřebuji, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (d) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověřím, zda moje oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy,

právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracovávám (a) pro účely přímého marketingu nebo (b) pro účely mého oprávněného zájmu,

právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb,

právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů,

právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.